Shirakiku brand Tomoshiraga Somen Dried Noodles. 48oz