Maesri Karee Curry Paste (Yellow Curry Paste) 4 Oz